Warning: implode() [function.implode]: Argument must be an array in /home/content/36/4004536/html/tw.websaru.com/display.php on line 194
五氧化二釩的英文翻譯,五氧化二釩英文怎麼說,五氧化二釩的英文例句 - WebSaru漢英字典

五氧化二釩的英文翻译與發音


五氧化二釩

[wǔ yǎng huà èr fán]
  Vanadium pentoxide V2O5
  vanadic anhydride

vanadium [vә'neidiәm]
  n.[礦]釩,鉛礦

pentoxide [pen'tɔksaid]
  n.[化]五氧化物

vanadic [vә'nædik]
  adj.[化]釩的

anhydride [æn'haidraid]
  n.酐五氧化二釩的中英文例句與用法提交更多五氧化二釩的相關例句
五氧化二釩的相關詞匯及其英文翻譯


五氧化二釩   vanadic oxide vanadium pentoxide