單字"M"的搜尋結果 • m.t. metric ton 材積噸 ...
 • m1 [經] 貨幣供應量 ...
 • m2 [經] 貨幣供應量之二 ...
 • m3 [經] 貨幣供應量之三 ...
 • M?bius strip ['mebɪəs] 麥比烏斯帶 ...
 • M?laren ['mεlɑrən] 瑞典語名稱,梅拉倫湖 ...
 • M?nchengladbach ['mənxən'glɑtbɑx] 門興格拉德巴赫,曾被稱作 München-Gladbach,München Gladbach 和 M?nchen ...
 • M?rchen ['mεrxən] 故事 ...
 • M?ssbauer effect ['mɔsbaυɚ] 穆斯堡爾效應 ...
 • ma [ma:] n.<口>媽 [域] Morocco ,摩洛哥 MA ...
 • ma foi [ma'fwa] [法] (= my faith,indeed) 的確,是真的 ...
 • ma'allem [mə'ælɪm] 阿拉伯教師 ...
 • ma'am [mәm] n.<口>夫人,太太,女士,小姐 ...
 • MA, M.A. (略)Master of Arts; [心理]mental age; ...
 • ma, Ma [mɑ:] (mama 之略)n. (兒語)媽 (cf. pa) ...
 • ma. chinable [mә'ʃi:nәbl] adj. 亦作 machineable 可用機器做的; 可用機床 ...
 • maa [軍] Mission Area Analysis,任務區分析 ...
 • maag [軍] Military Assistance Advisory Group,軍事援助顧問團 ...
 • maar [ma:(r)] n.[有時作M-][地]小火山口,低平火山口 ...
 • maas [ma:s] 馬斯河[西歐](上游為默茲河 ...
 • Maastricht [mɑs'trɪxt] 馬斯特里赫特 ...
 • mab [mæb] [計] 記憶體分配塊 ...
 • mabe [meib] Master of Agricultural Business and ...
 • mabel [meibl] n.馬貝爾(女子名) ...
 • mabela [ma:'belә] n.<南非>南非高粱粉(用以煮粥) ...
 • Mabinogion [ˏmæbi'nougiәn] n. 中世紀威爾斯民間故事集 (由 Lady Charlotte ...
 • mac [mæk] n.橡膠雨衣 n.[計] =Macintosh;[軍] Millitary Airlift ...
 • mac http server software [計]Mac HTTP伺服器軟體 ...
 • mac internet software [計]Mac Internet軟體 ...
 • mac mosaic [計]Mac Mosaic 流覽器 ...
 • mac mosaic home page command [計]Mac Mosaic 主頁命令 ...
 • mac os [計]Mac 作業系統 ...
 • mac web browser [計]Mac Web流覽器 ...
 • Mac- [mæk] 表示“…之子” ...
 • Mac. Maccabees ...
 • Mac.Arthur Douglas [mәk'ɑ:θә] n. 麥克亞瑟 (1880-1964; 美國陸軍元帥,于第二次世界大戰結束後佔領日本之盟軍統帥 (1945-51) ...
 • Mac.Arthur, Arthur [mәk'ɑ:θә] 麥克亞瑟 (1845-1912,美國將軍) ...
 • Mac.Dowell, Edward Alexander [mәk'dauәl] 麥克道爾 (1861-1908,美國作曲家及鋼琴家) ...
 • Mac.Kaye, Percy [mә'kai, mә'kєi] 馬凱 (1875-1956,美國詩人及戲劇家) ...
 • Mac.Leish, Archibald [mәk'li:ʃ] 麥克利希 (1892-1982,美國詩人,戲劇家及國會圖書館員) ...
 • Mac.Millan, Donald Baxter [mәk'milәn, mæk-] 麥克米倫 (1874-1970,美國北極探險家,第一次利用飛機從事探險) ...
 • Mac.Monnies, Frederick William [mә*k'mʌniz, -mɒn-] 麥克孟尼茲 (1863-1937,美國雕刻家) ...
 • Mac.Neice, Louise [mәk'ni:s] 麥克尼斯 (1907-1963,生於愛爾蘭之英國詩人) ...
 • Mac.Neil, Hermon Atkins [mәk'ni:l] 麥克尼爾 (1866-1947,美國雕刻家) ...
 • macabaw [mækәbɒ:] n. = maccaboy ...
 • macaber adj.死亡舞蹈的,可怕的 ...
 • macabre [mә'ka:br(r)] adj.恐怖的,令人毛骨悚然的,以死亡為主題的 ...
 • macaco [mә'ka:kәu] n.[動](非洲和亞洲產的)狐猿 ...
 • macadam [mә'kædәm] n.碎石,碎石路 ...
 • macadamia [ˏmækә'dєimiә] n. 澳洲胡桃,夏威夷果; 昆士蘭果 (學名M. ternifolia,開成簇小白花,其可食之核果稱做 ...
 • macadamia nut [.mækə 'demɪə] 昆士蘭果;澳洲堅果 ...
 • macadamize [mә'kædәmaiz] vt.簡易地鋪裝,以碎石鋪 ...
 • macadamize, macadamise v [Tn] make or cover ...
 • macadimia nut 澳洲堅果 ...
 • macao [mә'kau] n.澳門(在廣東珠江口西側) ...
 • Macao Special Administrative Region 澳門特別行政區 ...
 • Macapa [mɑ:kɑ:'pa:] 瑪卡巴 (巴西 Amapa 之首府,在 Amapa ...
 • Macapagal, Diosdado [mɑ:kɑ:pɑ:'gɑ:l] 馬加柏加爾 (1910-,菲律賓政治家,1961-65 為總統) ...
 • macaque [mә'ka:k] n.短尾猿 ...
 • macaroni [mækә'rәuni] n.[食]通心面,紈絝子弟 ...
 • macaroni cheese dish of macaroni with a ...
 • macaroni wheat 制通心粉用小麥 ...
 • macaronic [.mækә'rɔnik] adj.兩種語言混合的 n.兩種語言混合的詩文 ...
 • macaroon [mækә'ru:n] n.蛋白杏仁餅乾 ...
 • macarthur n.麥克亞瑟(美國五星上將) ...
 • Macasar, Strait of [mә'kæsә:] 望加錫海峽 (在婆羅洲島與西伯裡島之間) ...
 • macassar [mә'kæsә(r)] 望加錫頭(發)油 ...
 • Macassar oil 馬加撒油 (一種植物性潤髮油) ...
 • macau [mә'kau] <葡>=Macao ...
 • Macaulay [mə'kɔlɪ] Rose Macaulay 麥考利夫人;Thomas Babington Macaulay ...
 • Macaulay, Dame Rose [mә'kɒ:li] 麥考萊 (1889-1958,英國女小說家及詩人) ...
 • macaw [mә'kɔ:] n.金剛鸚鵡,美國棕櫚 ...
 • macbeth [mәk'beθ] n.馬克白(莎士比亞悲劇<<馬克白>>主人公) ...
 • Macc. Maccabees的縮寫 ...
 • Maccabaeus [.mækə'bɪəs] 馬加比 ...
 • maccabean [.mækә'bi:әn] adj.(猶太遊擊隊領導人) 馬加比的,馬加比家族的( 亦作Maccabaean) ...
 • maccabees [mækәbi:z] n.馬加比家族(西元前一世紀統治巴勒斯坦的猶太祭司家族) ...
 • Maccabeus, Judas [ˏmækә'bi(:)әs] (- 160,B.C.,猶太之愛國者,為麥克比家族之領袖) ...
 • maccabiah [.mækә'bi:ә] n.(猶太人在以色列四年一度舉行的模仿奧運會的) 馬加比厄運動會(全稱為Maccabiah Games) ...
 • maccaboy [mækәbɔi] n.一種鼻煙 ...
 • maccaroni [.mækә'rәuni] s)n.=macaroni ...
 • macchinetta [.ma:ki'netә] n.滴注式咖啡壺 ...
 • Macclesfield [mæklzfi:ld] n. 麥克斯菲爾德綢 (有各種不同花樣圖形,用以作男人的領帶,為英國西北部之麥可斯菲爾德市所出品) ...
 • maccoboy [mækәbɔi] n.=maccaboy ...
 • Maccracken, Henry Noble [mә'krækәn] 馬克萊肯 (1880-,美國教育家) ...
 • MacDenald [mək'dɑnəld] Ramsay MacDenald 麥克唐納,英國工党領袖,兩度任首相 ...
 • Macdonald [mək'dɑnəld] George Macdonald 麥克唐納;John Alexander Macdonald ...
 • Macdonald, Dwight [mәk'dɒnәld] 麥克唐納 (1906-,美國作家及編輯) ...
 • MacDowell [mək'daυəl] MacDowell Edward Alexander 麥克道爾 ...
 • mace [meis] n.釘頭,權杖,肉豆蔻,肉豆蔻樹,豆蔻香料,催淚瓦斯,肉豆蔻皮 ...
 • mace-bearer n person who carries an ...
 • macebearer ['mes.bεrɚ] 持權杖者 ...
 • Maced. Macedonia ...
 • macedoine [mæsidwa:n] 雜樣水果凍,混雜物 ...
 • macedon [mæsidɔn] [史]馬其頓王國(古代巴爾幹半島中部一奴隸制國家) ...
 • macedonia [mæsi'dәuniә] n.馬其頓王國,馬其頓地區 ...
 • macedonian [mæsi'dәuniәn] adj.馬其頓的 n.馬其頓人 ...
 • macedonic [.mæsi'dɔnik] adj.=Macedonian ...
 • Maceió [.mase'ɔ] 馬賽約 ...
 • macer ['mesɚ] 同義詞 macebearer;蘇格蘭法院中的職員 ...