單字"N"的搜尋結果 • nantua [nɔŋ'twa:] sauce (加有龍蝦等的)奶油調味汁 ...
 • Nantucket [næn'tʌkɪt] 南塔基特 ...
 • nantucketer [næn'tʌkitә(r)] n.(美國麻塞諸塞州沿海的)楠塔基特島人 ...
 • Nantung [nɑ:n'tuŋ] 昔作Tungchow.南通 (中國江蘇省一城市及港口,位於江蘇東南部長江沿岸) ...
 • nantz [nænts] n.<古>白蘭地酒 ...
 • naoi [neiɔi] naos 的複數 ...
 • naomi [neiәmi] n.女子名 ...
 • naos [neiɔs] n.古寺院,內殿 ...
 • nap [næp] n.(白天)小睡,打盹,細毛,孤注一擲;vi.小睡,疏忽;vt.使拉毛,修整,預測...為獲勝馬;Nationa Attachment Point,國家附屬網站 ...
 • napa [næpә] n.= nappa ...
 • napalm [nepalm; 'neipa:m] n.凝固汽油,凝固汽油彈 vt.用凝固汽油炸 ...
 • nape [neip] n.項,頸背 ...
 • naperville [neipәvil] 內珀維爾[美國伊利諾斯州東北部城市] ...
 • napery [neipәri] n.[紡]餐桌用布(臺布、餐布等),家用亞麻布 ...
 • napes ['næps] 腹壁 ...
 • naphazoline 鼻眼淨 ...
 • naphtali [næftәlai] n.拿弗他利(Jacob 的第六子,見<<聖經?創世記>>) ( 以色列的)拿弗他利宗族 ...
 • naphtha [næfθә] n.[化]石腦油(一種石油餾分) ...
 • naphthalene ['næfθə.lɪn] n [U] strong-smelling substance obtained ...
 • naphthalene, naphthaline [næfθәli:n] n. [化學]臭樟腦; 石腦油精 (從煤油中提煉的白色結晶,是防蟲、防臭劑的原料) ...
 • naphthalize [næfθәlaiz] v.使與石腦油混合 ...
 • naphthene [næfθi:n ] n.[化] (石油)環烷,環烷(屬) ...
 • naphthenic crude [næf 'θɪnɪk] 環烷基原油 ...
 • naphthol ['næfθol] 萘酚 ...
 • naphthyl ['næfθɪl] 萘基 ...
 • napier [neipiә(r)] 納皮爾[新西蘭北島東岸港市] ;grass [植]紫狼尾草,象草 ...
 • Napier, John [nєipiә, nә'piә] 納皮爾 (1550-1617,蘇格蘭數學家) ...
 • Napierian logarithm [nə 'pɪrɪən] 同義詞 natural logarithm ...
 • napiform [neipifɔ:m] [植](根部)蕪菁狀的,上部粗圓下部細長 ...
 • napkin [næpkin] n.餐巾,餐巾紙,<英>尿布,<美>月經帶 ...
 • napkin ring n.套餐巾用的小環 ...
 • naples [neiplz] n.那不勒斯(義大利西南部港市) ...
 • napless [næplis] adj.沒有絨毛的,磨破了的 ...
 • Napo [nɑ:pou] 拉波河 (源自厄瓜多爾中央,向東南流550哩,與亞馬遜河會合) ...
 • napoleon [nә'pәuliәn] n.拿破崙 ...
 • Napoleon I [nə 'poljən] Napoleon I 拿破崙一世,法國皇帝 ...
 • Napoleon II Napoleon Ⅱ拿破崙二世,拿破崙一世之子,法國名義上的皇帝 ...
 • Napoleon III 【參照】Louis Napoleon ...
 • napoleonic [nә.pәuli'ɔnik] adj.(像)拿破崙一世的,拿破崙一世式的,拿破崙一世時期的,拿破崙一家的 ...
 • Napoleonic Code 拿破崙法典 ...
 • Napoleonic Wars n. pl.[the ~]拿破崙戰爭 (1805-15) (拿破崙一世所策劃的歷次重大戰爭) ...
 • Napoleonie Code 同義詞 Code Napoléon ...
 • Napoleonism [nə'poljənɪzəm] 拿破崙主義 ...
 • napoleonist [nә'pәuliәnist] n.拿破崙的擁護者,拿破崙式統治方法鼓吹者,堅持拿破崙式行為的人 ...
 • napoleonize [nә'pәuliәnaiz] vt.以拿破崙方式統治 ...
 • napoli [na:pɔ:li] <意>=Naples ...
 • napoo adj.完蛋了的,沒用的 ...
 • napoo. napooh [næ'pu:] interjection (英)完了; 泡湯了; 不行了 adj. ...
 • napooed v.結束,殺死 ...
 • nappe [næp] n.越過水壩落下的水,疊層結構,等分半圓錐 ...
 • napped adj.有絨毛的 ...
 • napper [næpә(r)] n.打盹的人,拉毛工人 ...
 • nappy [næpi] n.<英口>尿布,(上菜用的)平底淺盤 adj.起毛的,多毛的,酒精含量高的 ...
 • naprapath [næprәpæθ] n.推拿治療患者,按摩治療者 ...
 • naprapathy [nә'præpәθi] n.[醫] 推拿療法,按摩療法 ...
 • napu [na:pu:] n.[動] 矮麝香鹿(產於爪哇等地) ...
 • nara [na:rә] n.奈良(日本本川島中西部城市) ...
 • naraka [nʌrәkә] n.(印度教中的)地獄 ...
 • Narbada [nɚ'bʌdə] 納巴達河 ...
 • narc [na:k] n.緝查毒品的刑警 ...
 • narceine [na:sii:n] n.罌粟堿 ...
 • narcism [nɑ:sizәm] n. = narcissism ...
 • narcissi [na:'sisai] n.自我陶醉,自戀 ...
 • narcissism [na:sisiz(ә)m] n.自我陶醉,自戀 ...
 • narcissist [na:'sisist] n.自我陶醉者 ...
 • narcissistic [.na:si'sistik] adj.自戀的,自我陶醉的 ...
 • narcissus [na:'sisәs] n.[植]水仙,水仙花 ...
 • narcist [na:sist] n.= narcissist ...
 • narco [na:kәu] n.= narc ...
 • narco- ['nɑrko] 表示“麻醉”,“昏迷” ...
 • narcoanalysis [.na:kәuә'nælisis] n.麻醉分析 ...
 • narcocatharsis [.na:kәukә'θa:sis] n.精神麻醉分析 ...
 • narcodiagnosis [na:kәu.daiәg'nәusis] n.[醫] 麻醉診斷法 ...
 • narcolepsy [na:kәlepsi] n.嗜眠發作 ...
 • narcolept [na:kәlept] n.發作性睡(眠)病患者 ...
 • narcoleptic [.na:kә'leptik] adj.(患)發作性睡(眠)病的 ...
 • narcoma [na:'kәumә] n.[醫] 昏睡,麻醉性昏睡(麻醉後所產生的) ...
 • narcomania [.na:kә'meiniә] n.[醫]麻醉劑狂 ...
 • narcomaniac [.na:kә'meiniæk] n.[醫]麻醉藥狂者 ...
 • narcomata 為narcoma之複數形之一 ...
 • narcomatous [na:'kɔmәtәs] adj.昏睡的,昏朦的 ...
 • narcose [na:kәus] adj.[醫]昏迷的,昏睡的 ...
 • narcosis [na:kәusis] n.昏迷狀態,麻醉 ...
 • narcosynthesis [.na:kәu'sinθisis] n.[醫]麻醉精神療法(一種在局部麻醉下進行的精神療法) ...
 • narcotherapy [.na:kәu'θerәpi] n.[醫]麻醉療法 ...
 • narcotic [na:'kɔtik] n.麻醉藥,致幻毒品,鎮靜劑 adj.麻醉的,催眠的 ...
 • narcotic addict 癮君子 ...
 • narcotics 麻醉毒品,麻醉劑;名詞narcotic的複數形式 ...
 • narcotine [na:kәti:n] n.[藥]那可汀 ...
 • narcotism [na:kәtizәm] n.麻醉狀態,麻醉作用,麻醉劑成癮,病態性嗜睡 ...
 • narcotist [na:kәtist] n.有麻醉劑癮者,吸毒成癮者 ...
 • narcotization [.na:kәtai'zeiʃәn; -ti'z-] n.麻醉,麻醉狀態 ...
 • narcotize [na:kәtaiz] vt.麻醉,使昏迷 vi.起麻醉作用 ...
 • nard [na:d] n.[植]甘松,甘松香 ...
 • nardoo [na:'du:] n.[植] 一種蘋屬植物(產于澳洲),田菁(產於印度),大柄蘋 ...
 • nardu [na:'du:] n.= nardoo ...
 • nares [neәri:z] n.[解]鼻孔 ...
 • Narew ['nɑrεf] 納雷夫河 ...
 • narghile [na:gili] n.水煙筒 ...
 • nargileh, narghile [nɑ:^ili] n. 水煙袋 ...