Warning: implode() [function.implode]: Argument must be an array in /home/content/36/4004536/html/tw.websaru.com/display.php on line 194
qinhuangdao什么意思,qinhuangdao的中文翻譯,qinhuangdao的發音,用法和例句 - WebSaru英漢字典

單字qinhuangdao的中文意思與發音


qinhuangdao

[tʃiŋ'hwɔŋ'dau]
    秦皇島(市)[河北省] ( 舊譯Ch'in- huang- tao 或Chinwangtao)







單字qinhuangdao的中英文例句與用法



提交更多qinhuangdao的相關例句


相鄰字詞
熱門關鍵字